Series description Thumbnails

坎特伯雷振动筛,2013年NH

多年来,我在坎特伯雷的坎特伯雷振动村拍摄了多年。 这是最可爱的振动筛村之一,位于俯瞰乡村市中心的山顶。

 

这些新照片是2013年8月制造的,使用LensBaby制作,允许控制图像将是尖锐的地方的镜头,并且它将成为模糊的镜头。

回到幻灯片

 S136316
 S136324
 S136326
 S136328
 S136329
 S136330
 S136334.
 S136342
 S136344
 S136345
 S136346.
 S136365.
 S136368 1
 S136384
 S136387
 S136388 1
 S136392